Aktifitas Sekolah

Bussines Day PAUDIT Insan Permata

04/12/2018 Admin Insanpermata 0

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. [QS. An-Nisaa’ : 29]. Di dalam QS. An-Nisaa’ ayat 29, Allah […]